1.

اثرتنش‌های آبی درمراحل مختلف رشد بر کمیت وکیفیت دو رقم گوجه فرنگی (کال جی و موبیل)

دوره 6، شماره 1، بهار 1384، صفحه 27-40
سید حسن موسوی فضل؛ علیرضا محمدی

2.

ارزیابی کارآیی انرژی در نظام کشاورزی حفاظتی منطقه معتدل-سرد مشهد

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-29
علی اکبر مویدی؛ شجاعت زارع

3.

القای جنین زایی میکروسپور در گوجه فرنگی (Lycoporsicum esculontum Mill) رقم میکروتوم

دوره 25، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 315-328
مهران عنایتی شریعت پناهی؛ آلیشر تورائیف؛ اروین هبرل برز

4.

بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی Meloidogyne javanica (Trube) Chitwood به وسیله قارچ Trichoderma harzianum Rifai در گلخانه و تغییرات کمی ترکیبات فنلی در گیاه

دوره 25، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 259-272
ملکی زیارتی حسن؛ علی روستایی؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان؛ حشمت اله امینیان

5.

بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای)

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 31-46
پریسا شاهین‌رخسار؛ کامران داوری؛ غلامعلی پیوست؛ بیژن قهرمان؛ حسین نعمتی

6.

بررسی میزان جذب کادمیوم از خاک آلوده در دوره‌های مختلف رشد گوجه فرنگی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-18
بهمن یارقلی

7.

تحلیلی بر وضعیت بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی

دوره 84، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 157-174
کاوه بنانج

8.

رابطه بین بیماری فیزیولوژیکی پوسیدگی گلگاه (Blossom End Rot) و آلودگی میوه به کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) در مزارع گوجه فرنگی

دوره 85، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 69-76
حسین کیشانی فراهانی؛ ضرغام بی غم؛ فوزی عطیه

9.

فرموله کردن نماتد کش استخراج شده از بذر گیاه زیتون تلخ (Melia azedarach) برای کنترل نماتد گره ریشه (Meloidogyne incognita)

دوره 82، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 169-180
عباس صلاحی اردکانی؛ بابک حیدری علیزاده

10.

کنترل شیمیایی گل جالیز مصری، Phelipanche aegyptiaca، با علف‌کش سولفوسولفورون (WG 75%) در مزارع گوجه فرنگی استان هرمزگان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 140-153
سید سعید مدرس نجف آبادی؛ مهدی مین باشی

11.

مقایسه شاخص‌های تغذیه‌ای Chrysodeixis chalcites (Lep.: Noctuidae) روی چهار رقم گوجه-فرنگی (مقاله‌ی کوتاه علمی)

دوره 84، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 355-358
مالک عزیزی؛ مریم خسروی؛ بهرام ناصری

12.

مقاومت برخی رقم‌های گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) به نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) با استفاده از نشانگر ریزماهواره (SSR)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 367-382
کیومرث میره‌کی؛ محمد عبدالهی؛ مسعود دهداری

13.

مکان یابی QTL مقاومت به سفیدک پودری(Oidium neolycopersici L. Kiss ) درگوجه فرنگی

دوره 25، شماره 4، پاییز 1388، صفحه 635-649
شیوا عزیزی‌نیا؛ حسن زینالی؛ عباسعلی زالی؛ سیروس عبدمیشانیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.