1.

اثر سطوح مختلف اوره و ملاس بر خصوصیات ظاهری سیلوی مخلوط برگ و طوقه چغندر قند و باگاس نیشکر

دوره 30، شماره 114، بهار 1396، صفحه 195-206
علیرضا آقاشاهی؛ اسحاق کردنژاد؛ حسن فضایلی

2.

اثر نظام‌های تناوب زراعی مختلف بر عملکرد گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی

دوره 28، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 261-275
احمد زارع فیض‌آبادی؛ مهدی عزیزی

3.

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی و همبستگی بین آنها در لاین های چغندرقند

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-27
سعید صادق‌زاده حمایتی؛ پرویز فصاحت

4.

بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه

دوره 17، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 1-14
علی جلیلیان؛ علیرضا شیروانی؛ عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی

5.

بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول

دوره 16، شماره 1، بهار 1379، صفحه 1-23
حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ جواد گوهری

6.

بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 119-130
جهانشاه بساطی؛ محمد کولیوند؛ عادل نعمتی؛ اسداله زارعی

7.

بررسی قدرت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی بعضی از صفات فیزیولوژیکی گیاهچه های چغندرقند با استفاده از روش تجزیه دی الل

دوره 16، شماره 1، بهار 1379، صفحه 24-32
فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر

8.

بررسی مزیت نسبی تولید چغندر قند در ایران

دوره 28، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 93-81
حمید محمدی؛ احمدعلی کیخا؛ وحید دهباشی؛ خالویی اردوان

9.

تاثیر آبیاری جویچه ای با کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بر بازده مصرف آب و صفات کمی و کیفی چغندر قند در شرق استان اصفهان1

دوره 6، شماره 1، بهار 1384، صفحه 15-26
منوچهر ترابی؛ محمدرضا جهاد اکبر

10.

تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه

دوره 19، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 97-108
جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ محمدرضا ضرابی؛ حسین فضلی

11.

تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس

دوره 24، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 146-129
سیامک پیش‏بین؛ حمید محمدی؛ عبدالکریم اجرایی؛ محمدحسن شیرزادی

12.

تعیین تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Fusarium oxysporum از چغندر‌قند در ایران

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 12-1
شایسته بلادی بهبهانی؛ سعید رضائی؛ سید باقر محمودی

13.

تعیین مناسبترین اندازه کرت آزمایشی برای آزمایش های بهنژادی چغندرقند

دوره 16، شماره 2، پاییز 1379، صفحه 1-12
حسن ابراهیمی کولایی؛ محمدرضا میرزایی

14.

دوره بحرانی رقابت علف های هرز با چغندرقند در مشهد

دوره 16، شماره 1، بهار 1379، صفحه 58-74
حسنعلی شهبازی؛ محمد عبداللهیان نوقابی

15.

شناسایی نشانگرهای چندشکل ریزماهواره در چغندرقند

دوره 32، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 173-182
اصغر میرزائی اصل؛ محمدحسین صفری؛ علی دلجو؛ فرشاد دشتی

16.

شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج

دوره 16، شماره 2، پاییز 1379، صفحه 62-73
مهدی ارزنلو؛ قربانعلی حجارود؛ سید محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمدناصر ارجمند

17.

کنترل بیولوژیک طوقه بر چغندرقند Agrotis segetum Denis & Schiffermüller (Lep.: Noctuidae) با استفاده از طعمه Bacillus thuringiensis (Bt) نیمه جامد (Semisolid)

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-89
حسین نوری؛ مریم فروزان؛ رسول مرزبان؛ امیر محسنی امین

18.

گزارش کوتاه- ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های چغندرقند به بیماری کرلی تاپ در شرایط مزرعه ای و ردیابی ویروس توسط روش های سرولوژیکی و مولکولی

دوره 32، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 193-198
مهیار شیخ الاسلامی آل آقا

19.

مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

دوره 16، شماره 2، پاییز 1379، صفحه 13-30
داریوش طالقانی؛ مجید محرم زاده؛ جواد گوهری؛ علی کاشانی؛ قاسم توحیدلو؛ محمدعلی چگینی

20.

مقایسه پارامترهای دموگرافی کرم برگخوار چغندر قند Spodopteraexigua (Lepidoptera: Noctuidae) روی چهار رقم تجاری چغندر قند

دوره 35، شماره 1، بهار 1394، صفحه 11-18
فریبا مهرخو

21.

مقایسه قارچ‌کش جدید اوپوس (Epoxy conazole) با قارچ‌کشﻫای رایج در مبارزه با سفیدک پودری چغندرقند

دوره 21، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 179-188
اصغر حیدری؛ داریوش صفایی؛ سعید ارومچی؛ جهانشاه بساطیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.